Home LifeFaith The legacy of Ato Wandaro, Ethiopia’s protestant apostle, lives on Soddo